Obchodní podmínky

(1) Obecná ustanovení

(1.1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztah mezi spolkem Projekt Pomezí z.s., IČ 04831497, se sídlem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2622/18, PSČ 150 00 (dále jen „Pořadatel“) a zákazníkem. Zákazník uzavírá s Pořadatelem kupní smlouvu na koupi vstupenky na divadelní představení (dále jen „Představení“) pořádané Pořadatelem.

(1.2) Od této smlouvy není možné odstoupit podle § 1837 j) zákona č.. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmět smlouvy lze změnit v rozsahu uvedeném v článku 4 Podmínek.

(1.3) Zákazník se zavazuje dodržovat Návštěvní řád Představení uvedený v článku 7 Podmínek. V případě jeho nedodržení si Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z Představení nebo neumožnit zákazníkovi vstup na Představení.

(2) Nákup vstupenky

(2.1) Vstupenku je možné zakoupit na pokladně před Představením nebo on-line na stránkách pomezi.com (dále jen „Web“) prostřednictvím platební karty přes systém GoPay.

(2.2) Na pokladně lze zakoupit pouze vstupenky na představení konané tentýž den.

(2.3) Pro nákup vstupenky on-line je třeba vyplnit objednávkový formulář, který se nachází na Webu a úspěšně provést platbu přes systém GoPay. Po provedení platby obdrží zákazník na e-mailovou adresu, kterou při objednávce uvedl, potvrzovací e-mail o platbě. Platba přes systém GoPay probíhá podle smluvních podmínek GoPay (dostupné na https://www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky).

(2.4) Zákazník se v den Představení, na které si koupil vstupenku, prokáže na pokladně svým jménem a bude vpuštěn do prostoru budovy, kde se Představení odehrává.

(2.5) Vstupenka je NEVRATNÁ nevratná (vyjímkou jsou vstupenky na exteriérová představení, dle článku 5 podmínek), ve vymezených případech je možná její výměna dle článku 4 Podmínek.

(2.6) Zákazník má právo na uplatnění studentské slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo na pokladně, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Pořadatel je oprávněn požádat zákazníka o doložení nároku na slevu před vstupem na Představení. Pořadatel si vyhrazuje možnost určit limitovaný počet vstupenek na jednotlivá představení, na které bude možnost uplatnit studentská sleva.

(3) Cena vstupenky

Uvedené ceny vstupenek jsou konečné a bez DPH. Pořadatel není plátcem DPH.

(4) Výměna vstupenky

(4.1) Pokud došlo k mylnému zakoupení vstupenky na nesprávné datum Představení, tuto vstupenku je možné vyměnit, požádá-li Zákazník pořadatele o výměnu minimálně 5 dní před začátkem představení, na něž je vstupenka zakoupena, a to na e-mailovou adresu info@pomezi.com.

(4.2) Pořadatel není povinen Zákazníkovi vstupenku vyměnit, pokud v jiných termínech představení nejsou volné vstupenky, za které by se dala vstupenka vyměnit.

(4.3) Pořadatel má právo odmítnout výměnu vstupenky i z jiných důvodů v Podmínkách neuvedených.

(5) Postup při nepřízni počasí u exteriérových projektů

(5.1) Prší-li před zahájením představení, je o jeho zrušení rozhodnuto až na místě jeho konání, a to nejdříve ve 20:00 týž den. Pořadatel má právo představení kdykoli v průběhu ukončit.

(5.2) Pořadatel si vyhrazuje právo představení z důvodu nepřízně počasí odložit či kdykoli pozastavit, a to max. o 30 min.

(5.3) Představení může začít a odehrát se i za mírného deště, v případě, že je akceptován účinkujícími.

(5.4) V případě, že od začátku představení uplnulo 45 minut a nelze v něm dále pokračovat z důvodu nepřízně počasí. Představení může být pořadatelem ukončeno, a to bez nároku zákazníka na vrácení peněz ze vstupného, či výměnu vstupenky na jiný termín.

(5.5) V případě, že je představení ukončeno před jeho začátkem či v průběhu prvních 45 minut od začátku představení, má zákazník nárok na vrácení peněz ze vstupného nebo výměnu vstupenky na jiný termín stejné inscenace a nebo výměnu vstupenky na jinou inscenaci z produkce projektu Pomezí z.s.

(6) Další podmínky

(6.1) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu obsazení, data nebo času Představení a rovněž na jeho zrušení. Zákazník bude o případných změnách a náhradních termínech Představní informován na e-mailovou adresu nebo telefon uvedený při zakoupení vstupenky.

(6.2) V případě, že je Zákazníkovi navržen náhradní termín (termíny), sdělí Pořadateli emailem nebo telefonicky, který termín si vybral. Pořadatel pak zákazníkovi poskytne, bude-li to kapacita představení dovolovat, vstupenku na vybrané představení. Pořadatel nehradí zákazníkovi náklady, které mu neuskutečněním či změnou data a času Představení mohly vzniknout.

(6.3) Pokud není možné Představení nahradit či vyměnit, bude zákazníkovi, který zaplatil vstupenku přes GoPay, vráceno vstupné zpět na jeho účet v souladu s podmínkami GoPay.

(7) Návštěvní řád Představení

(7.1) Zákazníkovi je umožněn vstup do budovy nejdříve 30 minut před začátkem Představení.

(7.2) Osoby mladší 15 let musí mít doprovod dospělé osoby, které je za ně odpovědná.

(7.3) Pokladna je otevřena 30 minut před začátkem Představení. Zákazník svým jménem na pokladně prokáže koupi vstupenky a je mu umožněn vstup na Představení. Na výzvu Pořadatele poskytne příslušné osobě na pokladně osobní doklad pro potvrzení totožnosti nebo studentský průkaz pro ověření nároku na slevu na vstupném.

(7.4) Zákazník se zavazuje dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách, ve kterých se koná Představení. Zákazník je zodpovědný za svou bezpečnost a pořadatel nenese zodpovědnost za jakákoli zranění, která se mohou přihodit zákazníkovi během představení.

(7.5) Zákazník se zavazuje respektovat zákaz kouření v celém objektu, v němž probíhá představení, a to včetně exteriérů. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu určených.

(7.6) Zákazník se zavazuje nepořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy (tj. fotografie, videa, audionahrávky apod.) v průběhu Představení.

(8) Mimosoudní řešení sporů

(8.1) V případě, že mezi zákazníkem a Pořadatelem dojde ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou mezi zákazníkem a Pořadatelem, je zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

(8) Závěrečná ustanovení

(8.1) Podmínky jsou účinné od 30. dubna 2017.

(8.2) Pořadatel má právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit.